Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2018r. Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” podjął uchwałę o wyborze Pana Michała Leszczyńskiego na Dyrektora Biura Stowarzyszenia „METROPOLIA WARSZAWA”.


Treść wpisu archiwalnego:

Komisja Konkursowa działająca w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

Podstawowe informacje o stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 21 stowarzyszonych w nim gmin – m.st. Warszawy i otaczających ją 23 gmin: Baranów, Błonie, Celestynów, Cegłów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Józefów, Karczew, Legionowo, Lesznowola, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Osieck, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Raszyn, Stare Babice, Wiązowna, Żabia Wola.

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, a w szczególności w zakresie harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Obszaru Metropolitalnego Warszawy oraz wspólnego kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Realizując wyżej opisane cele Stowarzyszenie m.in. podejmuje współpracę z innymi instytucjami zaangażowanymi w prowadzenie polityki metropolitalnej, buduje bazy wiedzy na temat Obszaru Metropolitalnego Warszawy – przy współpracy z ekspertami. Prowadzi działania edukacyjno-informacyjne w zakresie działań prowadzonych w ramach OMW.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia w tym m.in. organizacja pracy i zarządzanie biurem, realizacja założonych celów i zadań
 • ścisła współpraca z Zarządem, w tym m.in. przygotowywanie planów działań biura Stowarzyszenia, ich realizacja oraz sporządzanie sprawozdań
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami w zakresie działań Stowarzyszenia
 • koordynacja prac związanych z obsługą administracyjną Stowarzyszenia, w tym m.in.: prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą zgromadzeń, spotkań, konferencji, wystaw przygotowywanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie prezentacji
 • zapewnienie skutecznej komunikacji między członkami Stowarzyszenia
 • przygotowywanie projektów uchwał władz Stowarzyszenia
 • zarządzanie budżetem Stowarzyszenia w granicach upoważnienia przez Zarząd Stowarzyszenia
 • kreowanie pozytywnego wizerunku i promocja działań prowadzonych przez Stowarzyszenie prowadzenie działań na rzecz pozyskania nowych członków Stowarzyszenia

Wymagania:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym 3 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania
 • dobra znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz zagadnień dotyczących polityki miejskiej
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych

Dodatkowe:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwestiach polityki miejskiej lub zarządzania obszarami metropolitalnymi
 • studia podyplomowe – zarządzanie, zarządzanie projektami, pozyskiwanie funduszy UE,
 • doświadczenie w aplikacji i realizacji projektów partnerskich
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • dobra znajomość niezbędnych aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących współpracy metropolitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Metropolitalnego Warszawy doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy – do ustalenia z wybranym kandydatem (nie mniejszy niż 1⁄2 etatu) • Praca wymagająca wyjazdów służbowych i świadczenia pracy w weekendy

Oferty osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać:

 • CV i list motywacyjny
 • zarys koncepcji organizacji Biura oraz rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia na najbliższe 2 lata (max 8000 znaków ze spacjami)
 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwali kacje (np. dyplomy, certy katy, świadectwa)
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oferty prosimy składać pl. De lad 1, pokój 1904 w terminie do 14 września 2018 r. (godz. 12.00), w zamkniętej kopercie z napisem Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres biuro@sm.waw.pl w terminie do 14 września 2018 r. (godz. 12.00). W przypadku przesyłki listownej decyduje data wpływu.

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia niniejszego konkursu (tj. niewybrania żadnego Kandydata), jak również możliwość jego unieważnienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Kandydatom zgłaszającym się do niniejszego konkursu ani osobom trzecim nie przysługują z tytułu przystąpienia do konkursu ani udziału w nim żadne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.sm.waw.pl

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.sm.waw.pl

Pliki do pobrania:

>>>Oświadczenia<<<

>>>Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych<<<

Share