Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia w tym m.in. organizacja pracy i zarządzanie biurem, realizacja założonych celów i zadań,
 • ścisła współpraca z Zarządem, w tym m.in. przygotowywanie planów działań biura Stowarzyszenia, ich realizacja oraz sporządzanie sprawozdań,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej, instytucjami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami w zakresie działań Stowarzyszenia,
 • koordynacja prac związanych z obsługą administracyjną Stowarzyszenia, w tym m.in.: spraw związanych z organizacją i obsługą zgromadzeń, spotkań, konferencji, wystaw przygotowywanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie prezentacji,  przygotowywanie projektów uchwał organów Stowarzyszenia,
 • przydzielanie zadań pracownikom Biura i nadzór nad ich pracą
 • zapewnienie skutecznej komunikacji między członkami Stowarzyszenia,
 • zarządzanie budżetem Stowarzyszenia w granicach upoważnienia przez Zarząd Stowarzyszenia,
 • kreowanie pozytywnego wizerunku i promocja działań prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 • prowadzenie działań na rzecz pozyskania nowych członków Stowarzyszenia.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letni staż pracy, w tym 2-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania
 • dobra znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych

Dodatkowe:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwestiach polityki miejskiej lub zarządzania obszarami metropolitalnymi
 • dobra znajomość zagadnień dotyczących współpracy metropolitalnej i polityki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Metropolitalnego Warszawy
 • studia podyplomowe – zarządzanie, zarządzanie projektami, pozyskiwanie funduszy UE,
 • doświadczenie w aplikacji i realizacji projektów partnerskich
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • dobra znajomość niezbędnych aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych.

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy – do ustalenia z wybranym kandydatem (½-1/1 etatu)
 • Praca wymagająca wyjazdów służbowych i świadczenia pracy w weekendy.

Oferty osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać:

 • CV i list motywacyjny
 • zarys koncepcji organizacji Biura oraz rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia na najbliższe 2 lata (max 8000 znaków ze spacjami)
 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (podpisane odręcznie), stanowiące załącznik nr 1.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisane odręcznie), stanowiące załącznik nr 2.

Wzór oświadczeń do pobrania tu: Załacznik_1_i_2

Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@sm.waw.pl w terminie do 7 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00 lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w terminie do 7 kwietnia 2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu.

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia niniejszego konkursu (tj. niewybrania żadnego Kandydata), jak również możliwość jego unieważnienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Kandydatom zgłaszającym się do niniejszego konkursu ani osobom trzecim nie przysługują z tytułu przystąpienia do konkursu ani udziału w nim żadne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.sm.waw.pl

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO

Poprzedni Następny
Skip to content