Konkurs na stanowisko koordynatora ds. promocji i kontaktów z mediami

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” ogłasza konkurs na stanowisko
koordynatora ds. promocji i kontaktów z mediami w Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa”

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Koordynowanie zadań promocyjnych i komunikacyjnych Stowarzyszenia.
 • Przygotowanie i realizacja planów komunikacji w oparciu o plany pracy Stowarzyszenia.
 • Prowadzenie strony internetowej oraz profili społecznościowych (FB, Twitter).
 • Opracowywanie i redagowanie treści i materiałów promocyjnych i informacyjnych do umieszczenia na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) Stowarzyszenia.
 • Przygotowanie artykułów dot. bieżących działań Stowarzyszenia.
 • Planowanie i koordynacja współpracy z mediami.
 • Lokowanie w mediach ogólnopolskich i lokalnych informacji o działaniach Stowarzyszenia.
 • Inicjowanie, prowadzenie i kompleksowa obsługa kontaktów z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi w celu promocji działań Stowarzyszenia.
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pytania mediów, opracowywanie planów medialnych i strategii komunikacyjnej.
 • Realizacja zadań w zakresie redagowania materiałów prasowych, informacji i wypowiedzi członków Zarządu.
 • Monitorowanie mediów.
 • Nadzór nad identyfikacją wizualną Stowarzyszenia.
 • Monitoring skuteczności prowadzonych działań.

Wymagania niezbędne:

 • Znajomość tematyki samorządu terytorialnego.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z redagowaniem, tworzeniem tekstów o zróżnicowanej treści i wartościowym charakterze.
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych (informacja w CV które profile i w jakim okresie były prowadzone).
 • Umiejętności pisania i redagowania tekstów w dobrej polszczyźnie.
 • Podstawowych umiejętności obsługi programów graficznych.
 • Samodzielności i efektywności w działaniu.
 • Kreatywności oraz silnej orientacji na osiągnięcie celu.
 • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy z systemami CMS (WordPress), podstawową wiedzą na temat obszarów SEO/SEM i znajomością Facebook Ads, orientacją na rynku lokalnych mediów tradycyjnych i doświadczeniem we współpracy z redakcjami promocyjnym,

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o pracę.
 • Wymiar czasu pracy – do ustalenia z wybranym kandydatem (nie mniejszy niż ½ etatu).

Oferty osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać:
• CV i list motywacyjny (podpisane odręcznie).
• Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa).
• Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (podpisane odręcznie), stanowiące załącznik nr 1.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisane odręcznie), stanowiące załącznik nr 2.

Wzór oświadczeń do pobrania tu: Załącznik nr 1 i 2

Oferty prosimy przesłać:

pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@sm.waw.pl w terminie do
15 marca 2021 r. do godz. 16.00 lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w terminie do 15 marca 2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu.

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia niniejszego konkursu (tj. niewybrania żadnego Kandydata), jak również możliwość jego unieważnienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Kandydatom zgłaszającym się do niniejszego konkursu ani osobom trzecim nie przysługują z tytułu przystąpienia do konkursu ani udziału w nim żadne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.sm.waw.pl

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO: klauzula RODO

 

Poprzedni Następny
Skip to content