Kałuszyn

Członek stowarzyszenia

Gmina Kałuszyn położona jest we wschodniej części woj. mazowieckiego, przy drodze krajowej Nr 2 Świecko-Terespol i zajmuje powierzchnię 95 km2. Na system osadniczy składa 29 wsi oraz miasto Kałuszyn, które zamieszkuje 6.300 osób. Burmistrzem Gminy Kałuszyn jest Pan Arkadiusz Czyżewski.

Przez teren gminy przebiega fragment autostrady A-2 (obwodnica Mińska Mazowieckiego) co stwarza dogodne warunki dojazdu do Warszawy, Mińska Maz. i Siedlec. W gminie jest około 990 indywidualnych gospodarstw rolnych i działa 400 podmiotów prowadzących działalność gosp. Większość z nich to firmy rodzinne.

Historia miasta Kałuszyn jest małą kroniką dziejów państwa polskiego. Najstarsze znaleziska archeologiczne pochodzą z III w p.n.e.. Kałuszyn w 1718 r. otrzymał prawa miejskie na mocy przywileju wydanego przez króla Augusta II na Sejmie w Grodnie. Herb Kałuszyna w postaci czarnego kozła w żółtym polu ustanowiono 160 lat temu.

Kałuszyn położony jest w zdrowym i atrakcyjnym przyrodniczo regionie. Niezwykle istotnym elementem pejzażu są kompleksy leśne. Wśród nich znajdują się głównie bory mieszane. Akweny wodne położone między lasami, łąkami tworzą ekosystemy sprzyjające bytowaniu różnorodnych gatunków fauny i flory. Ścieżki ekologiczne stwarzają warunki do zorganizowanego i indywidualnego wypoczynku na łonie natury. Do cennych przyrodniczo elementów zalicza się rezerwat Przełom Witówki, który zajmuje 92,11 ha. Ma on charakter florystyczny i służy ochronie zbiorowisk roślinnych, porastających dolinę rzeki Witówki. Część gminy znajduje się w Mińskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Występuje tu użytek ekologiczny „Sosny Olszewickie” . W jego obrębie znajdują się 300-letnie sosny pospolite.

Tradycyjny charakter gospodarstw rolnych stwarza warunki do bliskiego kontaktu z przyrodą i zachęca do wycieczek pieszych i rowerowych. Gmina od lat tworzy dogodne warunki do rozwijania działalności gosp., zamieszkania i aktywnego wypoczynku. We wszystkich sołectwach oraz w mieście jest dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa oraz system kanalizacji w mieście, zaawansowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.

Korzystny układ komunikacyjny, duża ilość terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługi, dobrze funkcjonująca oświata, opieka społeczna i zdrowotna, nie skażone środowisko przyrodnicze to wielkie atuty gminy Kałuszyn. Nowo wybudowany odcinek autostrady A-2 skraca czas podróży do Warszawy do 55 minut.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content