Cele rozwoju i kierunki działań do Strategii rozwoju MW do 2040 roku

22 marca 2024 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” zatwierdziło projekt struktury celów rozwoju i kierunki działań do „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Projekt struktury celów i kierunków działań do SRMW powstał na podstawie przeprowadzonej diagnozy strategicznej, zawartej w niej syntezy i analizy SWOT, wyników prac warsztatowych grup tematycznych oraz badania ankietowego wśród gmin metropolii warszawskiej dot. działań, które powinny być realizowane na poziomie lokalnym lub metropolitalnym.

Przyjęta struktura celów rozwoju i kierunków działań będzie uzupełniona o bardziej szczegółowe opisy. Rozbudowana, będzie stanowiła część składową projektu “Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku”.

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą celów rozwoju i kierunków działań.

Cel główny: Najlepsze warunki do spełniania aspiracji

Cel strategiczny: Efektywne partnerstwo

 • Kierunek działań: Aktywny kapitał społeczny
 • Kierunek działań: Intensywna współpraca samorządowa
 • Kierunek działań: Rozwinięta świadomość i tożsamość metropolitalna
 • Kierunek działań: Skoordynowany system usług społecznych

Cel strategiczny: Wygodna przestrzeń

 • Kierunek działań: Przyjazne miejsca
 • Kierunek działań: Swoboda i bezpieczeństwo podróży

Cel strategiczny: Elastyczna odporność

 • Kierunek działań: Adaptacja i mitygacja zmian klimatu
 • Kierunek działań: Bezpieczeństwo energetyczne
 • Kierunek działań: Elastyczny system migracyjny
 • Kierunek działań: Wysoka jakość środowiska
 • Kierunek działań: Zrównoważony system żywnościowy

Cel strategiczny: Konkurencyjna otwartość

 • Kierunek działań: Atrakcyjność zamieszkania
 • Kierunek działań: Kompetencje przyszłości
 • Kierunek działań: Metropolitalna oferta turystyczna
 • Kierunek działań: Miejsce dla biznesu

Kierunki działań horyzontalne:

 • SMART – administracja
 • Wysokie standardy metropolitalne

Struktura celów rozwoju i kierunków działań dla SRMW – wersja PDF

Skip to content