Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (Strategia ZIT) wspiera zintegrowany rozwój terytorialny metropolii warszawskiej. Umożliwi realizację projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspokajania potrzeb mieszkańców. Jest dokumentem wdrożeniowym programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”

W województwie mazowieckim ZIT realizowano w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, zajmującym powierzchnię ok. 2,9 tys. km2, zamieszkałym przez ok. 2,8 mln osób. M.st. Warszawa i 39 gmin współpracowało ze sobą w ramach realizacji „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+”. Projekty wdrażane w ramach instrumentu ZIT umożliwiły stworzenie sieci współpracy międzygminnej, łatwiejsza stała się wymiana doświadczeń związanych z przygotowaniem i realizacją projektów. Samorządy otworzyły się na problemy sąsiadów, poszukiwały wspólnych rozwiązań. Realizacja instrumentu przyniosła ponadto szereg mierzalnych rezultatów opisanych wskaźnikami. Na dzień 30 czerwca 2023 r. wsparciem finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii ZIT WOF objętych było 196 projektów, a wartość UE podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła 729,5 mln zł.

Podstawowe warunki realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027 wskazane zostały w art. 34 ustawy wdrożeniowej. Są to m.in. powołanie związku ZIT (rolę tę pełni Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”), a także opracowanie i uchwalenie strategii ZIT oraz jej pozytywne zaopiniowanie przez właściwe instytucje. W województwie mazowieckim instrument ZIT będzie realizowany w regionie warszawskim stołecznym, który obejmuje 79 jednostek samorządu terytorialnego (m.st. Warszawę, 9 powiatów oraz gminy w nich zlokalizowane). Region Warszawski Stołeczny ma powierzchnię ok. 6,1 tys. km2 i jest zamieszkiwany przez ok. 3,2 mln mieszkańców.

W przygotowanie Strategii ZIT zaangażowane są wszystkie JST RWS oraz partnerzy społeczno-gospodarczy.

 

Diagnoza strategiczna

Konsultacje

Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

Pozytywna opinia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

 

 

 

 

Skip to content