Symbol oznakowania parkingów P+R „Parkuj i Jedź”

Jednym z najistotniejszych założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu. Kontynuowane będą działania zapoczątkowane w poprzedniej perspektywie finansowej UE związane z budową sieci parkingów „Parkuj i jedź”. Projekty będą realizowane na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego. System parkingów „Parkuj i Jedź”, skoordynowany z transportem miejskim, posłuży w szczególności mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do centrum, zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową.

Rekomendujemy utrzymanie systemu jednolitego oznakowania wszystkich parkingów „Parkuj i Jedź”, które będą budowane w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Wspólne oznakowanie realizowanych projektów ułatwi zaplanowanie i przeprowadzenie zunifikowanych akcji informacyjno-promocyjnych. Uspójnienie oznakowania zwiększy rozpoznawalność parkingów działających w systemie, pozwoli odróżnić ich od innych parkingów: dzikich lub działających na zasadzie komercyjnej. Spójne oznakowanie parkingów „Parkuj i Jedź” będzie jednym z narzędzi mających na celu zbudowanie wśród mieszkańców, kierowców oraz innych użytkowników parkingów „Parkuj i Jedź” świadomości współpracy między m.st. Warszawą a podwarszawskimi gminami w zakresie
rozwiązywania problemów, które dotyczą całej metropolii.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Symbol oznakowania parkingów P+R „Parkuj i Jedź” zrealizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej

Skip to content