Zatwierdzona Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” zatwierdziło „Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” (Uchwała Nr 11/2023 z dnia 18 września br.). Na realizację instrumentu ZIT przewidziano 135 000 000 EUR dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”. Gminy i powiaty metropolii warszawskiej będą mogły wykorzystać ww. środki na projekty wpływające na jakość i dostępność usług edukacyjnych oraz poprawiające jakość przestrzeni, tj.:

 

  • rozwój kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych metropolii warszawskiej w ramach projektu „Uczeń w centrum – model zintegrowanej edukacji w metropolii warszawskiej”,
  • dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie edukacji ogólnej (m.in. przebudowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury istniejącej),
  • rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej (w tym m.in. modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej i poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu),
  • rozwój infrastruktury przeznaczonej dla indywidualnej mobilności aktywnej (w tym ruchu pieszego i rowerowego, m.in. ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, ogólnodostępne punkty serwisowe),
  • zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych,
  • poprawę jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu publicznego (w tym parkingi „Parkuj i jedź”),
  • rozwój alternatywnych form mobilności miejskiej (w tym wsparcie systemów wypożyczania rowerów, infrastruktura do ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych, carsharing)
  • poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

 

W ramach Strategii ZIT metropolii warszawskiej planuje się także realizację projektów z zakresu mobilności miejskiej finansowanych ze środków programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

 

Kolejny etap to zaopiniowanie dokumentu przez Instytucję Zarządzającą programem „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content