Statut

 

Postanowienia ogólne


Rozdział I

§1

1. Stowarzyszenie „METROPOLIA WARSZAWA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Regionu warszawskiego stołecznego.
2. Przez Region warszawski stołeczny należy rozumieć obszar określony jako NUTS 2 „Warszawski stołeczny” w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającym załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dziennik Urzędowy UE z dnia 28.11.2016, L 322/1).

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 poz. 713 ) w związku z art. 84 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
3. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku i nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może utworzyć Biuro Stowarzyszenia i zatrudniać pracowników.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele są zbieżne z celem działania Stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swego celu Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

Cel stowarzyszenia


Rozdział II

§7

1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, a w szczególności w zakresie:
1) harmonijnego, społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Regionu warszawskiego stołecznego;
2) wspólnego kształtowania i integracji najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców Regionu warszawskiego stołecznego;
3) utrwalenia pozycji Regionu warszawskiego stołecznego w międzynarodowej sieci metropolii;
4) współpracy i wzajemnego wspierania się członków Stowarzyszenia we wszelkich działaniach na rzecz rozwoju;
5) wzmacniania wpływu członków Stowarzyszenia na kształt i sposób realizacji zadań wspieranych w Regionie warszawskim stołecznym w ramach polityki spójności.

2. Celem Stowarzyszenia jest również organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, dobroczynnej i charytatywnej, w tym udzielanie pomocy finansowej społecznościom innych państw.

§8

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) inicjowanie, popieranie i prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem i uchwalaniem aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i administracji rządowej w Regionie warszawskim stołecznym;
2) prowadzenie działalności integrującej metropolitalną wspólnotę samorządową;
3) koordynowanie działań członków Stowarzyszenia we wskazanych przez nich obszarach tematycznych oraz udzielanie konsultacji w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia, w szczególności wspólnych dla dwóch lub więcej członków;
4) obronę praw członków Stowarzyszenia i przedstawianie ich interesów na forum regionalnym i krajowym;
5) prowadzenie mediacji w sprawach spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
6) udzielanie pomocy eksperckiej członkom Stowarzyszenia;
7) artykułowanie specyficznych potrzeb i uwarunkowań rozwoju członków Stowarzyszenia;
8) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej dotyczącej samorządności, w tym rozwiązań ustrojowych oraz strategii rozwoju metropolii Europy i świata;
9) krzewienie wiedzy o Warszawie oraz miastach i gminach leżących na obszarze Regionu warszawskiego stołecznego;
10) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej;
11) współpracę ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami innych obszarów metropolitalnych w Polsce i za granicą;
12) współpracę z administracją publiczną, korporacjami samorządowymi, instytucjami i organizacjami publicznymi i niepublicznymi w kraju i za granicą;
13) aktywny udział w pracach na rzecz promocji Regionu warszawskiego stołecznego i współpracy międzynarodowej;
14) prowadzenie działalności, w szczególności naukowej, oświatowej i kulturalnej, przyczyniającej się do wzrostu jakości życia i rozwoju Regionu warszawskiego stołecznego;
15) pełnienie roli Związku ZIT zgodnie z wymogami określonymi w art. 34 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz.1079);
16) opracowanie dokumentów strategicznych i programowych dla Regionu warszawskiego stołecznego;
17) prowadzenie działań umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych, w szczególności na zadania wzmacniające współpracę samorządów w zakresie:
a) kształtowania ładu przestrzennego;
b) transportu i zrównoważonej mobilności;
c) ochrony klimatu i środowiska;
d) rozwoju społecznego i gospodarczego, w tym promocję gospodarczą;
e) współpracy z sektorem nauki;
f) poprawy jakości i dostępność usług publicznych;
18) współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy europejskich;
19) organizowanie zbiórek publicznych.

 

§9

Stowarzyszenie realizując swój statutowy cel może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 §10

Stowarzyszenie realizując swój cel opiera się na bezpośrednim zaangażowaniu członków w realizację jego zadań. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

 

Członkowie stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki


Rozdział III

§11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda gmina lub powiat położone na obszarze Regionu warszawskiego stołecznego.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być samorząd województwa mazowieckiego oraz gminy województwa mazowieckiego spoza Regionu warszawskiego stołecznego.
3. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest przedstawienie uchwały organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego o przystąpieniu do Stowarzyszenia, jeżeli wymóg taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez:

1) uczestnictwo gminy w akcie założycielskim Stowarzyszenia;
2) przyjęcie kandydatury danej jednostki samorządu terytorialnego przez Zarząd w drodze stosownej uchwały w przedmiocie wpisu na listę członków Stowarzyszenia, po uprzednim:
a) spełnieniu wymogu, o którym mowa w §11 ust. 3 Statutu;
b) złożeniu oświadczenia o przystąpieniu do Stowarzyszenia przez osobę wskazaną w §20 ust. 10.

 

 §13

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoimi stanowiskami i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
2) działać zgodnie z przepisami prawa i Statutem;
3) aktywnie uczestniczyć w pracach jego organów;
4) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności przysługuje mu:
1) czynne prawo wyborcze i prawo wyboru swoich przedstawicieli do organów Stowarzyszenia;
2) prawo do zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz przedkładania projektów uchwał;
3) prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd;
4) prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§14

1. Formę i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający korzystają z praw wymienionych w §13 ust. 2, pkt 2-4. przysługujących członkom zwyczajnym.

 

§15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:

1) złożenie na ręce Zarządu uchwały organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
2) wykluczenie przez Zarząd za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez jeden okres;
3) wykluczenie przez Walne Zgromadzenie Członków za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.

 

§16

1. Uchwała, o której mowa w §15 pkt 1, powinna wskazywać datę ustania członkostwa oraz może być wniesiona nie później niż w terminie 30 dni przed tą datą.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków złożone nie później niż 30 dni od dnia dostarczenia decyzji o wykluczenia członka Stowarzyszenia podjętej przez Zarząd. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

Władze stowarzyszenia


Rozdział IV

§17

Władzami stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat licząc od dnia ich wyboru.
2. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna działają do dnia wyboru nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej.

 §19

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania na posiedzeniach, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą podejmować uchwały poza posiedzeniami w trybie obiegowym. Uchwały w tym trybie zapadają zwykłą większością głosów, o ile w głosowaniu bierze udział co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.

§20

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwanaście miesięcy, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycji porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Powiadomienia przesyłane są pocztą elektroniczną na adresy służbowe osób, o których mowa § 20 ust. 10.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków także na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. W przypadku Walnego Zgromadzenia Członków zwoływanego na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Członków Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwołuje je nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.
5. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który przypada, w przypadku braku quorum pierwszego posiedzenia, na 15 minut później tego samego dnia w tym samym miejscu, Walne Zgromadzenie Członków może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.
6. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
2) zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków;
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) wybór i odwołanie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) wybór Prezesa Honorowego;
7) uchwalanie zmian Statutu;
8) przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentów strategicznych, programowych dla Regionu warszawskiego stołecznego;
9) ustanawianie oznak i symboli Stowarzyszenia;
10) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
11) podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
13) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
14) podejmowanie uchwał w sprawie stawki bazowej, o której mowa w § 24 ust. 2 oraz wysokości rocznej składki obliczonej zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 2;
15) podejmowanie uchwał w sprawie rocznej składki dla m.st. Warszawy w kwocie wynegocjowanej przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 3;
16) wykluczenie członka Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w sposób wskazany w § 19 ust. 1. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
9. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa, lub członków Komisji Rewizyjnej, wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
10. Każdą jednostkę samorządu terytorialnego na Walnym Zebraniu Członków reprezentuje:
1) wójt, burmistrz, prezydent miasta lub osoba upoważniona do działania w ich imieniu;
2) starosta powiatu lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu;
3) marszałek województwa lub osoba upoważniona do działania w jego imieniu.
11. Obecność członków wspierających nie jest wliczana do quorum.

§21

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd składa się z 5 do 11 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i od 2 do 8 członków Zarządu. Zarząd jest wybierany spośród osób będących reprezentantami członków zwyczajnych uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków może dokonać wyboru Prezesa Honorowego.
4. Prezes Honorowy uczestniczy w pracach Zarządu z głosem doradczym.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
4) zorganizowanie Biura Stowarzyszenia, powołanie jego Dyrektora i nadzór nad działalnością Biura;
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
6) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
7) wyznaczanie biegłych rewidentów do zbadania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, gdy wymagają tego przepisy prawa;
8) przygotowywanie sprawozdania finansowego;
9) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Członków;
10) upoważnienie Dyrektora Biura Stowarzyszenia do realizacji procedury powiadamiania o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków, o której mowa w § 20 ust. 2;
11) powoływanie zespołów ekspertów lub grup roboczych do realizacji zadań Stowarzyszenia, w skład których mogą wchodzić także podmioty niebędące członkami Stowarzyszenia;
12) organizowanie pomocy humanitarnej, dobroczynnej i charytatywnej, w tym udzielanie pomocy finansowej społecznościom innych państw.

8. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
1) z powodu pisemnego zrzeczenia się funkcji;
2) z powodu śmierci;
3) z powodu wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub starosty powiatu;
4) z powodu odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie Członków.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających z zastrzeżeniem postanowień § 23.

§21 a

1. W związku z pełnieniem przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa roli Związku ZIT, o którym mowa w § 8 ust. 15 statutu, w Stowarzyszeniu funkcjonuje Rada Metropolitalna będąca ciałem doradczym Zarządu.
2. Członków Rady Metropolitalnej powołuje Zarząd.
3. Rada Metropolitalna składa się z podmiotów i partnerów, o których mowa w art. 34 ust. 15 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079).
4. Rada Metropolitalna opiniuje projekty uchwał i innych dokumentów Zarządu, związanych z przygotowaniem i wdrażaniem strategii ZIT oraz strategii rozwoju ponadlokalnego wskazanych w art. 34 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. Opinie Rady Metropolitalnej nie mają charakteru wiążącego.
6. Zasady i sposób działania Rady Metropolitalnej określa Zarząd.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru wewnętrznego Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród reprezentantów gmin w Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz od 1 do 3 członków Komisji Rewizyjnej.
3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w sposób przewidziany w § 19 ust. 1 i 2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego lub w przypadku, gdy nie brał on udziału w głosowaniu – głos wiceprzewodniczącego.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
2) kontrola zgodności działań Zarządu Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
3) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
4) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej;
5) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi na Walnym Zgromadzeniu Członków;
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
7) opiniowanie sprawozdania finansowego Zarządu składanego Walnemu Zgromadzeniu Członków;
8) nadzór nad wyborem biegłych rewidentów do zbadania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, gdy wymagają tego przepisy prawa.

 

 §23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2 i pkt 3 w czasie trwania kadencji poniżej minimalnego progu określonego w Statucie, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać jednorazowo nie więcej niż połowę składu organu.

 

Majątek stowarzyszenia


Rozdział V

§24

1. Źródła dochodów Stowarzyszenia:
1) składki członkowskie;
2) darowizny;
3) spadki;
4) zapisy;
5) dochody z majątku Stowarzyszenia;
6) dochody z ofiarności publicznej;
7) dochody ze zbiórek publicznych;
8) dotacje;
9) inne przewidziane prawem źródła.
2. Składki członkowskie ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego będącej członkiem Stowarzyszenia, według danych GUS na koniec czerwca poprzedniego roku poprzedzającego ostatni zakończony rok budżetowy oraz stawek bazowych dla gmin i powiatów określonych przez Walne Zgromadzenie Członków w uchwale ustanawiającej roczną składkę, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dla m.st. Warszawy wysokość składki negocjuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Terminy płatności składek członkowskich uchwala, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie Członków.
5. Środki pieniężne przechowuje się na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
7. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
8. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych konieczna jest kontrasygnata Skarbnika.
9. Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura Stowarzyszenia, pracownikowi Biura lub innej osobie wskazanej przez Zarząd pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez pełnomocnika konieczna jest kontrasygnata Skarbnika.

 

 

Rozwiązanie stowarzyszenia


Rozdział VI

§25

  1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut do pobrania: https://sm.waw.pl/wp-content/uploads/2022/10/Statut-tekst-jednolity-zal.-nr-2-do-uchwaly-WZC-SMW-6.10.2022.pdf

 

 

 

 

Skip to content