Sobienie-Jeziory

Członek stowarzyszenia

Gmina Sobienie Jeziory położona jest w środkowej części woj. mazowieckiego i w południowo–zachodniej części powiatu otwockiego. Od stolicy oddalona jest o 45 km na południowy wschód, natomiast od Powiatu o 25 km.

Gmina leży w Dolinie Środkowej Wisły. Od zachodu granicę gminy stanowi rz. Wisła, a za nią położone są gminy: Góra Kalwaria i Warka, od północy gmina Sobienie Jeziory graniczy z gminą Karczew i Celestynów, od północnego – wschodu z gminą Osieck i Garwolin, natomiast od południa z gminą Wilga.

Gmina Sobienie Jeziory zajmuje obszar o powierzchni 97 km2. Prawie cała gmina leży w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Plan zagospodarowania przestrzennego woj. mazowieckiego lokuje gminę w obszarze największych wpływów aglomeracji warszawskiej. Gmina położona jest w granicach terenów o istotnej funkcji turystyczno-rekreacyjnej o znaczeniu regionalnym. Stanowi element systemu obszarów chronionych (korytarz Wisły), gdzie obowiązuje równoważenie ochrony i aktywizacji. Wschodnia część gminy znajduje się w rejonie koncentracji stanowisk archeologicznych (walory kulturowe). Powierzchnia gminy: 97 km2, w tym użytków rolnych 6647 ha, lasów 1740 ha, wody stojące 81 ha.

Wójtem Gminy Sobienie-Jeziory jest pan Kamil Choim.

Aktualności

Wydarzenia

Skip to content