Projekty

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożliwiają realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Instrument ten pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. Ma za zadanie nie tyle dostarczyć środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu koordynacji terytorialnej
i wzajemnej współpracy w zakresie programowania i realizacji działań.

W wyniku wspólnych działań w ramach porozumienia o współpracy Warszawy i 39 gmin metropolii warszawskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego w lutym 2014 r., dotychczas podpisano 133 umowy projektowych na łączną kwotę dofinansowania 673,6 mln, co stanowi 91,92 % alokacji.

Więcej informacji

Skip to content