Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie ochrony Lasów Chojnowskich

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie ochrony Lasów Chojnowskich

Powszechne jest przekonanie, że jako społeczeństwo, szczególnie mieszkańcy miast i terenów wysoko zurbanizowanych, znaleźliśmy się w momencie krytycznym, wymagającym szybkich i zdecydowanych decyzji chroniących środowisko naturalne, w tym lasy, których walory przyrodnicze i społeczne warunkują dobrostan społeczny obywateli naszych gmin.

Zielony Pierścień Warszawy jest klimatyczną tarczą i przyrodniczą linią obrony nie tylko dla gmin i mieszkańców pozostających w jego granicach, ale dla całej metropolii warszawskiej, oczyszczając i regulując temperaturę powietrza, chroniąc od wiatru i hałasu, pełniąc istotne funkcje retencyjne oraz dając wytchnienie mieszkańcom metropolii – gościom lasów i terenów zielonych Pierścienia.

Południowo-zachodnie skrzydło Pierścienia tworzy kompleks Lasów Chojnowskich poddanych silnej presji urbanizacyjnej, ale w pierwszej kolejności zagrożonych nadmiarową gospodarką leśną realizowaną kosztem funkcji społecznej i przyrodniczej przez Nadleśnictwo Chojnów.

Zagrożenie to identyfikują i sygnalizują nasi mieszkańcy i podmioty działające na rzecz zachowania lasów podmiejskich, zorganizowane w koalicję tworzącą Porozumienie Inicjatyw Lasów Chojnowskich.

Porozumienie w wyniku cyklu spotkań i konsultacji społecznych przedstawiło Wniosek w sprawie moratorium na wykonanie etatów rębnych i przedrębnych do czasu rewizji zaprojektowanych wskazań gospodarczych pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami społecznymi w związku z Zarządzeniem nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia, Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych”. Wniosek zawiera m.in. propozycję niezwłocznego objęcia wszystkich lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Chojnów statusem lasów o zwiększonej funkcji społecznej, co pozwoli znacząco ograniczyć ich wyręb oraz objąć plany gospodarcze Nadleśnictwa Chojnów wymogiem konsultacji ze stroną społeczną.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” wspiera postulaty Porozumienia Inicjatyw Lasów Chojnowskich przedstawione we Wniosku oraz opowiada się za ich realizacją.

Stanowisko_Zarządu_SMW_23.06.2023

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie ochrony Lasów Chojnowskich, zostało przyjęte Uchwałą nr 29/2023 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dn. 23 czerwca 2023 r.

Poprzedni Następny
Skip to content