Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie mapy pomocy regionalnej dla obszaru Regionu Warszawskiego Stołecznego na lata 2022-2027

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie mapy pomocy regionalnej dla obszaru Regionu Warszawskiego Stołecznego na lata 2022-2027

Programowanie wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej w ramach Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 wkroczyło w finalną fazę. Tak jak w poprzednich okresach, istotna część wsparcia unijnego ma być udzielana na rzecz przedsiębiorców w ramach określonych schematów pomocy publicznej. Jedną z podstaw dofinansowania jest tzw. mapa pomocy regionalnej, opracowana według wytycznych UE.

Beneficjenci z Regionu Warszawskiego Stołecznego, jako jednego z dwóch regionów statystycznych województwa mazowieckiego, mają podlegać specjalnym uwarunkowaniom dostępu do finansowania UE. Według mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027, przyjętej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 2422), dostęp do finansowania mają mieć podmioty z jedynie 26 z 70 gmin tego regionu statystycznego, podczas gdy aż 44 gminy mają być wykluczone ze wsparcia. Taki podział jest niezrozumiały z punktu widzenia potrzeb i potencjałów rozwojowych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tego regionu. Istotna część z w/w wykluczonych gmin nadal charakteryzuje się niskimi wskaźnikami rozwojowymi oraz trudną sytuacją budżetową w związku z aktualnymi regulacjami podatkowymi dla samorządów lokalnych, ustalonymi na poziomie krajowym.

Nadmieniamy, że mapa pomocy regionalnej od roku 2014 przewidywała możliwość wsparcia dla wszystkich obszarów, wchodzących obecnie w skład regionu Warszawskiego Stołecznego, osiągając w podregionie warszawskim wschodnim poziom 35%, który dla małych i średnich przedsiębiorców mógł być podwyższony odpowiednio o 20 oraz 10 punktów procentowych, co daje nawet do 55% dofinansowania dla inwestycji w gminach z tego podregionu. Aktualna wersja mapy pomocy regionalnej całkowicie wyklucza wsparcie dla inwestycji w większości gmin tego obszaru. Stoi to w istotnej sprzeczności z przyjętymi na szczeblu UE zasadami w zakresie niestosowania rozwiązań powodujących radykalną, niekorzystną zmianę warunków wsparcia dla określonego typu obszarów w następujących po sobie okresach programowania.

Region Warszawski Stołeczny odpowiada za około 30% potencjału innowacyjnego Polski. Jednocześnie środki polityki spójności UE na lata 2021-2027, skierowane dla metropolii warszawskiej na rzecz rozwoju działalności gospodarczej, będą istotnie niższe niż w perspektywie finansowej 2014-2020. Podkreślamy także, że stopa dofinansowania projektów w metropolii warszawskiej, określona zgodnie z tzw. rozporządzeniem ogólnym, będzie w okresie 2021-2027 znacząco niższa niż w latach 2014-2020 i wyniesie maksymalnie 50% w stosunku do 80% w poprzednim okresie programowania. Oznacza to znaczące ograniczenie możliwości wsparcia dla szeregu projektów rozwojowych, także w uboższych obszarach regionu.

W świetle tych okoliczności wnioskujemy do strony rządowej o przedstawienie pełnego opisu procedury wyznaczenia w/w podziału w odniesieniu do określonych zapisów z „Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa” Komisji Europejskiej (2021/C 153/01) z kwietnia 2021 roku. Jednocześnie wnosimy o podanie uzasadnienia braku objęcia mapą pomocy regionalnej pozostałej części regionu Warszawskiego Stołecznego, w szczególności pełnych obszarów statystycznych poziomu 3 (NUTS 3), tj. podregionów: warszawskiego wschodniego oraz warszawskiego zachodniego. W ślad za powyższą prośbą wnioskujemy jednocześnie o dokonanie ponownej analizy w zakresie objęcia mapą pomocy regionalnej całości regionu Warszawskiego Stołecznego.

Stanowisko_Zarządu_SMW_27.03.2023

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie mapy pomocy regionalnej dla obszaru Regionu Warszawskiego Stołecznego
na lata 2022-2027, zostało przyjęte Uchwałą nr 20/2023 Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” z dn. 27 marca 2023 r.

Poprzedni Następny
Skip to content