Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie wzmocnienia członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W dniu 20 października 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” przyjął stanowisko w sprawie wzmocnienia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie  wzmocnienia członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” stanowczo sprzeciwia się wszelkim działaniom, podważającym status Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przeprowadzonym w 2003 roku referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, mieszkańcy Polski zdecydowanie opowiedzieli się za członkostwem w UE – głos „za” oddało 77,45 % głosujących, przy frekwencji wynoszącej 58,85 %.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zagwarantowało nam m.in. zwiększenie bezpieczeństwa, spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności między państwami członkowskimi. Wstępując do Unii Europejskiej Polska przejęła wartości: demokrację, godność człowieka, wolność, równość, praworządność i prawa człowieka.  Te cele i wartości stanowią podstawę UE oraz są określone w traktacie lizbońskim oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, i są podstawą rozwoju kraju i dobrobytu naszych obywateli.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej ma również wielki, pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju. Zgodnie z danymi Banku Światowego, w roku 2003 PKB Polski wyniósł niespełna 218 miliardów USD, zaś w roku 2020 już blisko 595 miliardów USD, co oznacza wzrost o ponad 270% w okresie dotychczasowego członkostwa Polski w Unii.

Od przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku nasze gminy i ich mieszkańcy są bezsprzecznie beneficjentami przynależności Polski do UE. Środki unijne umożliwiają realizację kluczowych inwestycji, dotyczących takich kwestii jak poprawa zaopatrzenia wodę i oczyszczanie ścieków, rozwój transportu publicznego czy też poprawa jakości powietrza. Fundusze europejskie służą także od kilkunastu lat wdrażaniu projektów z zakresu edukacji, zdrowia oraz pomocy społecznej, dzięki którym poprawiamy jakość wykształcenia naszych młodych mieszkańców, dostęp do opieki zdrowotnej, a także wspieramy środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym. Dzięki unijnemu instrumentowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, większość gmin Stowarzyszenia ma dostęp do wsparcia finansowego m.in. na rzecz rozwoju mobilności poprzez realizację tras rowerowych oraz parkingów przesiadkowych „Parkuj i Jedź”, rozwoju e-usług, czy też tworzenia miejsc opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszych gmin.

Członkostwo Polski w UE to nie tylko bezpośrednie środki finansowe dla samorządu, dzięki którym podnoszony jest poziom życia mieszkańców gmin metropolii warszawskiej. Należy pamiętać, że to właśnie dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej nasi przedsiębiorcy korzystają ze wszelkich dobrodziejstw wolnego rynku i swobody przepływu osób, kapitału, towarów i usług, a środowiska akademickie i naukowe mają dostęp do szeregu form wsparcia rozwoju badań i innowacji.

Zarząd Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” uznaje, że dokonywane w ostatnim czasie kwestionowanie, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz zdominowany przez tę partię Trybunał Konstytucyjny, zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją RP, stawia pod znakiem zapytania dalsze członkostwo Polski w Unii.

Zarząd Stowarzyszenia wyraża sprzeciw wobec wszelkich prób podważenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Apelujemy jednocześnie do mieszkańców naszych gmin członkowskich o czynne przeciwstawienie się działaniom, które stanowią podwaliny do „polexitu”, a także o wsparcie dla wszelkich inicjatyw, które mają na celu wzmocnienie obecności Polski w UE.

Poprzedni Następny
Skip to content