Stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” w sprawie wsparcia firm dotkniętych skutkami wprowadzenia zakazów w związku z koronawirusem

BłonieCegłówDębe WielkieGóra KalwariaGrodzisk MazowieckiHalinówIzabelinJózefówKarczewLegionowoLesznowolaŁomiankiMarkiMiasto Mińsk MazowieckiMiasto Stołeczne WarszawaMichałowiceMilanówekMrozyNadarzynNieporętOsieckPiasecznoPiastówPodkowa LeśnaRadzyminStare BabiceTłuszczWiązownaWieliszewWołominŻabia Wola

Podczas zdalnego Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, które odbyło się 6 kwietnia 2020 roku, przyjęto stanowisko ws. wsparcia firm dotkniętych skutkami wprowadzenia zakazów w związku z koronawirusem.

Treść stanowiska:

„W związku z epidemią koronawirusa musimy mierzyć się z kryzysem o niespotykanej od dziesięcioleci skali, który dotyka wszystkich dziedzin życia i gospodarki. Przedsiębiorcy, których firmy najsilniej odczuwają skutki epidemii toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a pracownicy z wielkim niepokojem patrzą w przyszłość obawiając się utraty miejsc pracy i źródeł dochodu dla rodzin. Tarcza antykryzysowa, czyli opracowany przez rząd RP i już obowiązujący pakiet pomocowy dla firm, jest  w opinii wielu przedsiębiorców niewystarczająca. Konieczne są kolejne rozwiązania, które pełniej uwzględnią postulaty i rekomendacje środowiska gospodarczego. 

Natychmiastowej pomocy wymaga wiele branż, a zwłaszcza usługi, hotelarstwo, gastronomia i turystyka, transport i logistyka, wybrane dziedziny handlu oraz sektor nieruchomości. Wsparcia potrzebują nie tylko mikroprzedsiębiorcy i MŚP, ale również sektor dużych przedsiębiorstw. Niezbędne są zdecydowane działania, które zapewnią płynność finansową przedsiębiorstwom i ochronią miejsca pracy.   

Wyjątkowa sytuacja, w jakiej się znajdujemy wymaga wyjątkowych działań, dlatego w poczuciu współodpowiedzialności za los przedsiębiorców, pracowników, mieszkańców i mieszkanek, jako Stowarzyszenie «Metropolia Warszawa» apelujemy do Pana Premiera o uwzględnienie w dalszych działaniach ratujących polską gospodarkę rekomendacji i postulatów zgłoszonych przez środowiska gospodarcze i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych. 

Główne postulaty środowiska gospodarczego:   

 • rozszerzenie katalogu wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, ale i także dla MŚP oraz dużych firm,  
 • wydłużenie/przesunięcie na późniejszy termin, wymagań administracyjnych dotyczących obowiązków o charakterze informacyjnym i sprawozdawczym oraz przesunięcie terminu rozliczenia podatku CIT, PIT, podatku u źródła czy podatku od gier w zakresie niewynikającym z dotychczas uchwalonych przepisów,  
 • wydłużenie/przesunięcie na późniejszy termin, wprowadzenia zmiany stawek VAT oraz nowej struktury JPK do końca 2020 r., 
 • wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji, 
 • przesunięcie lub zwolnienie płatności składek ZUS w okresie przestoju dla wszystkich firm,  
 • całościowe zniesienie opłaty prolongacyjnej,   
 • podniesienie limitu dostępnych nieoprocentowanych kredytów, gwarancji kredytowych i odroczenie spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytowych oraz rat leasingowych,  
 • zwiększenie poziomu dofinansowania wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia oraz   rozszerzenie katalogu firm, których pracownicy otrzymają dofinansowanie wynagrodzeń,  
 • przejęcie przez ZUS na okres 6 miesięcy wypłaty zasiłku opiekuńczego lub chorobowego od początku okresu zwolnienia (z uwagi na dużą absencję pracowników, głównie kobiet, na skutek sprawowania opieki nad dziećmi oraz szerokiego zakresu kwarantanny),   
 • uproszczenie procedury wnioskowania o odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu podatków i składek,  
 • uznanie procentowego spadku wartości realnie opłaconych w terminie faktur jako podstawy do otrzymania wsparcia,  
 • umożliwienie pracodawcom określenia zasad wykonywania pracy zdalnej,  
 • uzupełnienie rozwiązań dotyczących wykonywania lub skutków wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych,  
 • przedłużenie z mocy prawa ważności dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  
 • wprowadzenie dalej idącego niż dotychczas uchwalone mechanizmy pakietu osłonowego dla pracodawców, który realnie ochroni przed likwidacją miejsc pracy. Pakiet powinien uwzględniać instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, ochronę i wsparcie rynku pracy, udzielanie wsparcia w formule pomocy de minimis (zwiększenie gwarancji).   

 

MICE oraz podmioty z sektora turystyki:  

 • jednorazowe lub ratalne bezpośrednie wsparcie finansowe dla firm sektora ze strony budżetu państwa,  
 • utrzymanie trwających projektów (wydarzenia, wyjazdy) ze strony spółek Skarbu Państwa i przeniesienie ich na inny termin wraz z wcześniejszym zaliczkowaniem oraz bez konieczności powtórnych procesów konkursowych/przetargowych, 
 • wypracowanie spójnych i precyzyjnych wytycznych dot. kryteriów określających zasady odwoływania imprez masowych, 
 • ujednolicenie rekomendacji, które destynacje zagraniczne są niebezpieczne dla polskich turystów do komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
 • zmiana/rozszerzenie ustawy o imprezach turystycznych o obszar imprez B2B, 
 • podejmowanie nowych zobowiązań wobec sektora (zlecenia, umowy) przy pełnej świadomości sytuacji dot. epidemii COVID-19, tj., możliwości anulacji projektu i pokrycia kosztów z tym związanych, 
 • zaliczkowanie już w tym momencie projektów zaplanowanych na jesień 2020, 
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu, 
 • przeznaczenie stałego miesięcznego budżetu w okresie tej kryzysowej sytuacji na rzecz utrzymania po stronie organizatorów jego zasobów  i zespołów w stanie gotowości do realizacji zleceń po zakończeniu tego trudnego czasu. 

 

Branża gastronomiczna:   

 • zwolnienie z czynszu restauracji działających w lokalach należących do instytucji państwowych oraz wsparcie w zakresie regulacji czynszów  w lokalach należących do prywatnych przedsiębiorstw, w tym funduszy inwestycyjnych lub odgórne zamrożenie płatności na określony okres,  
 • nieoprocentowany kredyt obrotowy z odroczoną datą rozpoczęcia spłat  (6 – 12 miesięcy od zakończenia rozporządzenia) – maksymalna wysokość równa miesięcznemu obrotowi brutto lokalu liczona jako średnia z ostatnich  12 miesięcy, lub okresu działalności dla lokali krócej na rynku aniżeli  12 miesięcy,  
 • ulga w opłatach niezbędnych do prowadzenia działalności – zawieszenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową alkoholu. Proponujemy jako zakres minimum – odroczenie płatności II i III raty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do czasu odwołania stanu epidemii lub odstąpienie od pobierania opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż  i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej (z wyjątkiem sprzedawania posiłków na wynos). 

 

Branża handlowo-usługowa oraz spożywcza:   

 • odrzucenie już procedowanych oraz zaprzestanie wdrażania do końca 2020 r. wszelkich planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia obciążeń administracyjnych czy też publiczno-prawnych firm, 
  a w tym ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów, 
 • rezygnacja z zakazu handlu w niedziele po zakończeniu okresu epidemii, 
 • przesunięcie podmiotom prowadzącym najem powierzchni handlowych rat spłat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup/budowę centrum handlowego o okres zwolnienia z czynszu po stronie najemców. 

 

Branża transportowa:  

 • abolicja podatkowa, w tym zawieszenie podatku od środków transportu,
 • uruchomienie kredytu obrotowego dedykowanego dla branży transportowej,
 • skrócenie terminów płatności za usługi transportowe,
 • odroczenie terminów płatności za leasingi.

 

Jako Stowarzyszenie «Metropolia Warszawa» deklarujemy współpracę z rządem  i Premierem RP przy opracowywaniu realnego pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców uwzględniającego postulaty środowiska biznesowego. Wyrażamy również gotowość do wprowadzania kolejnych rozwiązań na szczeblu samorządowym, w ramach możliwości jakie posiadają samorządy, które pomogą firmom przetrwać kryzys”.

 

Pobierz stanowisko Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

Poprzedni Następny
Skip to content